فوت هنرمند

آوریل 2, 2019

پدر سینما ایران درگذشت

پدر سینما ایران درگذشت جمشید مشایخی ساعت 21 روز 13 فروردین 1398 در بیمارستان عرفان به دیار حق شتافت.